گزارش کار آزمایشگاه نفت (جامع ترین گزارش کار)

گزارش کار آزمایشگاه نفت (جامع ترین گزارش کار)

گزارش کار آزمایشگاه نفت (جامع ترین گزارش کار) ، يك گزارش كار آزمايشگاه كامل و شامل 207 صفحه مي باشد. فرمت فايل اين گزارش كار Doc مي باشد.

جزییات بیشتر


200,000 ریال

971 قلم موجود در انبار

اضافه به علاقمندی ها

برنامه وفاداریبا خرید این محصول شما می توانید تا 20000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 20000 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 4,000 ریال.


Customers who bought this product also bought:

كد عنوان: A266

عنوان

تعداد صفحات

فرمت

قيمت (تومان)

گزارش كار آزمايشگاه نفت (جامع ترين گزارش كار)

207

Doc , Word

20000

برخي از عناوين موجود در اين گزارش كار :

اندازه گيري نمك موجود در نفت خام

مقدمه

روش اندازه گيري نمك با محلولهاي شيميائي IP  

روش شروع سريع اندازه گيري نمك نفت با دستگاه نورسنج FLAME PHOTOMETER

اندازه گيري مقدار نمك موجود در نفت خام به روش IP – 77/72 

اساس كار دستگاه سنجش نمك نفت از نظر فيزيكي

وسايل مورد نياز كار با فيلم فتوميتر

تهيه محلول استاندارد نفت

crude iol standard

اندازه گيري وزن مخصوص به روش هايدرومتر (چگالي سنج)

متدد IP.160/68

ASTM.D-1298

تعريف چگالي نسبي

محاسبه و گزارش نتيجه آزمايش

تيتراسيون

اندازه گيري آب و مواد قابل ته نشست به روش سنتريفيوژ (نيروي گرانرا از مركز)

WATER AND SEDIMENT IN CRUDE OIL AND FUEL

IP – 75 OILS BY CENTRFUGE

ASTM – D – 96 – 68

WATER CONTENT BY DISTILATION METHOD

ASTM  D . 95-70  , API 2560 , IP 74/70

HYDROGN SULPHID CONTENT . CRUDEPETROLEUM

IOEPC PCM – 7

اندازه گيري هيدروژن سولفوره نفت خام به روش IOPEC . PCM –7

روش نمونه گيري نفت خام جهت آزمايش هيدروژن سولفوره : ( H2S)

SAND CONTENT – PCM 35/63

تعيين مقدار ماسه به روش PCM 35-63

SAMPLING PETROLEUM AND PRODUCTS

LIQUIDS STORED IN STORAGETANK . CAGEMETHOD IP 51/65

نمونه گيري از مواد نفتي مايع كه در مخازن انبار شده اند به روش IP51/65

اطلاعات روي برچسب

SAMPLING PETROLEUM PRODUCTS

CLOSED SAMPLER METHOD IP 51/65

نمونه گيري نفت خام و فرآورده هاي نفتي به روش ظروف بسته

اندازه گيري و محاسبه ضريب انقباض SHIRINKAGE FACTOR

به روش جابجائي گرفتن نمونه بابمب BOMBSAMPLING OF CRUDEBY DIS PLACEMENT

طريقه نمونه گيري نفت به روش جابجايي

POUR POINT ASTMD – 97-66.IP 15/67

تعيين نقطه ريزش  ASTM D-97-66 . IP 15/67

تقطير نفت خام (تقطير مقدماتي )

DISTILLATION به روش IP-24

روش نمونه گيري از گاز

ASTM-D-1145

اندازه گيري H2S در گازها به روش توت وايلر

UOP METHOD 9-85

اندازه گيري ئيدروژن سولفوره و مركاپتانها

در گاز طبيعي به روش يدومتري

ASSTMD-2385-B1

اندازه گيري مقدار هيدروژن سولفوره

اندازه گيري مركاپتان ها

نمونه شاهد براي هيدروژن سولفوره (H2S)

نمونه شاهد براي مركاپتان (R-SH)

اندازه گيري وزن مخصوص گازها ( به روش توزين مستقيم )

METHOD IP – 59/82

تعيين حجم فلاسك جهت آزمايش وزن مخصوص گاز

اندازه گيري مقدار هيدروژن سولفوره ، گاز كربنيك ، اكسيژن

در گاز طبيعي بروش ORSAT METHOD

روش اندازه گيري (كار با اورست)

تعيين مقدار بخار آب سوختهاي گازي به كمك اندازه گيري

دماي نقطه شبنم بروش ASTM1142-63

محاسبه مقداربخار آب در گازها از طريق اندازه گيري نقطه شبنم به روش ASTM-D-1142

تعيين مقدار انيدريدكربنيك در گاز به روش ئيدرواكسيد باريم

اندازه گيري گاز به روش گاز كروماتوگرافي

U.O.P METHOD 539-87

آزمايشهاي مايعات گازي و نفتا

تقطير فرآورده هاي نفتي  DISTILATION

به روش IP : 123-84 . ASTM : D – 86-82

نقطه جوش اوليه (INITIAL BOILING POINT )

نقطه جوش انتهاي يك نقطه پاياني (END POINT OR FINAL BOILING POINT )

نقطه خشك شدن (DRY POINT )

نقطه تجزيه شدن (DECOMPOSITION POINT )

درصد بازيافته (PERCENT RECOVERD)

درصد بازيابي (PERCENT RECOVERY)

- درصد كل بازيابي (PERCENT TOTAL RECOVERY)

درصد كسري تقطير (PERCENT LOSS)

درصد باقيمانده (PERCENT RESIDUE)

درصد تبخير شده (PERCENT EVAPORATED)

آماده سازي دستگاه

روش گرافيكي ( GRAPHICAL PROCEDURE )        

روش حسابي ( ARITHMATIC PROCEDURE )          

(REID METHOD ) ASTM-D-323

اندازه گيري فشار بخار مايعات نفتي بروش ASTM-D-323

آزمايش دكتر تست DR TSET

UOP METHOD 47-74

تشخيص كيفي مركاپتان ، گوگرد ، H2S و پراكسيدها در مواد نفتي

تعيين وجود پراكسيدها

تعيين مقدار مركاپتان در مايعات گازي بروش نيترات نقره

اندازه گيري مركاپتان سولفور برو مركوريك برومايد

UOP METHOD 198-59

روش استاندارد براي اندازه گيري رنگ محصولات نفتي

روش رنگ سنجي SAYBOLT COLOR

مأخذ  ASTM D-156-87

استانداردهاي ASTM

روش استاندارد كردن دستگاه

روش كار براي فرآورده هاي نفتي سبك پالايش و روغنهاي سفيد داروئي

دقت و انحراف    ( PREEISION AND BIAS )

تكرار پذيري ( REPEATABILITY )

بازيابي نتايج   (REPRODUCTIBILITY)

انحراف (BIAS)

ضميمه ANNEX

رنگ سنجي سي بولت (SAYBOLT)

لوله نمونه OIL SAMPLE TUBE

لوله نمونه موم (WAX SAMPLE TUBE)

لوله شاهد (PLAIN TUBE )

مجموعه لوله

روشنائي

منبع نور

استانداردهاي رنگي

لامپ توليدكننده نور زرد

تعيين نقطه اشتعال FLASH POINT

اندازه گيري نقطه اشتعال بروش پنسكي مارتنز

ASTM D-93 – 66 PENSKY – MARTENS CLOSED FLASH POINT

تعيين نقطه اشتعال با دستگاه  TAG OPENCUP ABEL  

به روش ASTM : D –1310-67  IP: 33/59

تعيين نقطه اشتعال با دستگاه CLEVELLAND OPENCUP

بروش IP:36-67 و ASTM : D – 92-66

تعيين نقطه اشتعال با دستگاه TAG CLOSED CUP

بروش ASTM : D-56-64

محاسبه اسيدهاي معدني در روغن TOTAL ACIDITY        

بروش : IP –1

تعيين اسيديته (خاصيت اسيدي ) روغنها

اندازه گيري گران روي برش ردوود IP : 70/62

VISCOSETY REDWOOD – IP : 70/62

اندازه گيري گرانروي مواد نفتي

نكات قابل توجه هنگام كار با دستگاه اندازه گيري ويسكوزيته كنماتيك

نكات قابل توجه هنگام برداشت و تزريق نمونه

شستشوي معكوس دستگاه

كرونومتر (تايمر) TIMER شش زمانه دستگاه

آزمايش گرم كردن و فيلتر كردن نمونه ها با استفاده از ظرف و فيلتر و هيتر مخصوص

طريقه گرم كردن و صاف كردن نمونه

CRACKLE TEST

روش آزمايش كراكل تست جهت تعيين وجود يا عدم وجود رطوبت در روغنهاي ترانس

گزارش ميزان كف در روغنهاي روغنكاري

ASTM : D-892-63

تصحيح درجه حرارت

اندازه گيري آب در گلايكول بروش كارل فيشر

مأخذ : UNION CARBIDE

استانداردسازي محلول

تعيين مقدار آلدئيد در گلايكول بروش تعيين عدد عيدروكسيل آمين

مأخذ  UOP METHOD-301-61

عدد هيدروكسيل آمين

هيدروكسيل آمين هيدروكلرايد

محلول هيدروكسيل آمين هيدروكلرايد

خاكستر در گلايكول

مأخذ : Union Carbide  

اندازه گيري PH در گلايكول

مأخذ : Union Carbide

اندازه گيري كلرايدهاي معدني در گلايكول

مأخذ : Union Carbide

اندازه گيري كلرايدهاي معدني در محلولهاي آبگين گلايكول

معرف ولهارد

تجزيه رسوبات معدني

بروش BS-2455

اندازه گيري  مقدار كلرور در نمونه

مواد محلول در اسيد كلريدريك 10 درصد

اندازه گيري سولفوره

انحلال  رسوب جها

اندازه گيري سولفات 

اندازه گيري آهن

اندازه گيري باريم

اندازه گيري كلسيم

اندازه گيري منيزيم

آزمايشهاي جانبي

اندازه گيري مواد نفتي

اندازه گيري قليائيت  (آلكالينتي )

اندازه گيري درصد خلوص سيليس

روش تعيين غلظت اسيد كلريدريك مصرفي در اسيدكاري چاه هاي نفت و گاز

ترجمه شده از :  روش ارائه شده توسط شركت خدمات چاهي نووسكو

روش نمونه گيري از اسيد مورد آزمايش 

اسيدها و بازها

معرفها

متيل اورانژ ( هليانتين )

فنل فتالئين

تورنسل

اسيدها  ACIDS

بازها    BASES

دسته بندي محلولها و مواد شيميايي  بر اساس درجه خلوص آنها

غلظت محلولها و برخي محلولهاي استاندارد

غلظت معمولي  CONCENTRATION

غلظت مولي (مولاريته )

محلول نرمال و نرماليته

والانس گرم يا اكي والان گرم

اكي والان گرم اسيدها

اكي ولان گرم بازها

اكي والان گرم نمكها

رابطه بين محلولهاي نرمال

طرز ساختن محلول اسيد با نرماليته هاي مختلف

خاصيت محلول نرمال و كاربرد آنها

طرز تهيه پاره اي  از محلول هاي آزمايشگاهي

ارتو فنانترولين

استات سرب  Pb (CH2-COO)2-3H2O : (LEAD  ACETATE)

اسيد كلريدريك  “ HCL”  :  (HYDROCHOLORIC  ACID) N/10

اسيد كلريدريك  1:1 “ HCL "   Hydrochloric Acid 

اسيد نيتريك HNO3        NITRIC   ACID      : 5N=30%

آيدين  (Iodin)  :  N/10

الكل استون  (CH3COCH3) :  (Alchol   Acetone )

بافر آهن

تيوسيونات پتاسيم (KSCN)  (Potassium  Thiosulnate) :N/20

تيو سولفيت سديم Na2S2O3  , 5H2O  (Sodum  Thiosulfate):N/10

سديم هيدرواكسيد (سود)  NaOH  ( Sodium  Hydro – Oxide ):N/10

فريك آلوم بعنوان معرف (سولفات مضاعف آهن و آمونيوم‌)

Feric  Alum (NH4)2So4 , Fe2(So4)3 , 24H2O

سولفات منگنز  MnO4 ,  4H2O

فنل فتالئين : PHENOL    PHETHALEIN

كربنات دو سود CO3NA2  :N/22

نشاسته : C6H12O5  (Starch)

نشاسته اسيدي:  STARCH

نيترات نقره AgNO3 (Silver  Nitrate )

يدور پتاسيم قليايي Alkaline  Potassium Iodude

محلول يدور ـ يدات پتاسيم : Potassium Iodide-Iodate 1ml =0.5mg So3

هيدروكسيل آمين كلرايد

آمونيم موليبدات  NH4)2  (Ammonium  Moly BADATE))

اسيد پركلريك %70 : HCLO4 (perchloric Acid )

براكس : (Na2 B4O7 , 10 H2O) (Borax)

معرف پتاسيم كرومات : ( K2Cr2O4 )

هيدرواكسيد پتاسيم (KOH):30%

هيدروكسيد پتاسيم ( KOH ) : N/10

پيروگالال : C6H3 (OH)3 ( PyROGALLOL )

معرف متيل اورانژ ( METHYL ORANGE )

معرف هاردنس بافر ( Hardness Buffer )

هاردنس سلوشن “ C10H14O8N2Na2” ( Hardness titration) : ( SOLUTION )

معرف سختي : ( hardness indicator )

معرف فروئن : ( Ferrion Indicator )

معرف باريم دي فنيل آمين سولفات ( Barium Diphenyl Amine Sulforate )

سريك آمونيم نيترات : (NH4)Ce (NO3)6 ( Ceric Amonium Nitrate )

فروز آمونيم سولفات ( Feso4 (NH4)2 So4,6H2o) N/10 (Ferrous Amonium Sulfat )

كلسيم كلرايد : (Cacl2 ) ( Calsuim cholore )

بنزدين : ( BANSIDIN )

محلول كارل فيشر : ( FISHER REAGENT)

محلول ورسونات ( Ethylen Di Amino Tetra acetic )

كلرور كادميم : (cl2 cd)

سولفات كادميم : (So4cd)

سولفات سديم 10% درصد

ارتوتولوئيدين : O – TOLIDIN

روش دوم تهيه بافر سختي كل : (Hardness Buffer )

تهيه پودر معرف سختي

نيترات جيوه : (0.0141N)

سديم كلرايد : (0.0141 N )

معرف دي فنيل كاربازون

اسيد سولفوريك 2 نرمال ( 2N)

KOH الكلي N/10 براي تست اسيديته

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.

سبد خرید  

(خالی)

محصولات جدید

فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

محصولات ویژه

هیچ محصول ویژه ای موجود نیست