هيدروكراكينگ

هيدروكراكينگ

هيدروكراكينگ ، يك پروژه دانشجويي كامل كه شامل 94 صفحه بوده و فرمت فايل Doc مي باشد.

جزییات بیشتر


100,000 ریال

996 قلم موجود در انبار

اضافه به علاقمندی ها

برنامه وفاداریبا خرید این محصول شما می توانید تا 10000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 10000 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 2,000 ریال.


كد عنوان: A210

عنوان

تعداد صفحات

فرمت

قيمت (تومان)

هيدروكراكينگ

94

Doc , Word

10000

برخي از عناوين موجود در اين پروژه :

فرآيند هيدرو كراكينگ

واكنشها

واكنشهاي هيدرو كراگينگ ساده (شكستن c-c در يك زنجير )

واكنشهاي الكيل زدايي درحضور هيدروژن ( شكستن c-c مجاور يك هسته )

واكنشهاي باز شدن حلقه (شكستن c-c در يك حلقه )

واكنشهاي انجام پذير گروههاي مختلف در هنگام هيدرو كراكينگ

بررسيهاي ترموديناميكي

ميزان گرمازايي واكنشها

سينتيك و مكا نيسم

كاتاليزو ر

روشهاي صنعتي هيدرو كراكينگ

هيدرو كراكينگ با بستر ثابت كاتاليزوري

روشهاي هيدرو كراكينگ ارائه شده توسط شركتهاي مختلف

هيدرو كراكينگ يك مرحله اي

هيدرو كراكينگ دو مرحله اي

هيدرو كراكينگ با بستر سيال

شرايط عملياتي

خوراك هيدرو كراكينگ

فرآورده ها

ويژگيهاي بنزينهاي توليدي

مصرف هيدروژن

متغيرهاي عملياتي

هيد رو پرو سسينگ

فرآيند هيدرو پروسسينگ

واحد هاي هيد ر و  كراكينگ د ر ايران

ماهيت تجربه و تحليل فرآيند

سطوح طراحيهاي مهند سي

انواع برآوردهاي طراحي

هزينه هاي مهندسي براي تهيه برآوردها (1977 )

روش مرحله اي براي طراحي مفهومي

آلكيل زدايي تولوئن با هيدروژن (فرآيند  H DA)

انتگراسيون انرژي

مجموعه ستونهاي تقطير

سيستم بازيابي گاز

نمودار جريان ساده شده براي سيستمهاي جدا سازي

ساختار ورود ي- خروجي نمودار جريان

محد و د يتهاي ا حتما لي

مرا حل تصميم گيري

راه حلهاي ميا نبر

روش تجزيه براي فرآيندهاي مو جود

اطلاعات ورودي

وا كنشهاي جانبي

ا طلا عات واكنش

حداكثر بازدهي

 

غير فعا ل شد ن كا تا ليزو ر

 

ظرفيت تو ليد

خلو ص محصو ل

مواد اوليه

محد ود يتها

سا ير داده ها در مو رد كا رخا نه و محل

داده هاي خوا ص فيزيكي

داده ها ي هزينه

مرحله اول تصميم گيري : نا پيوسته و پيوسته

فرآ يند HDA

مرحله دوم تصميم گيري : ساختار ورودي – خروجي

خالص سازي خوراك

جريا ن گا ز برگشتي و جريان زدا يش

تعداد جريا نهاي محصو ل

كدهاي مقصد و دسته بندي اجزاء :

متغيرهاي طرا حي ، موازنه هاي كلي مواد و هزينه هاي جريا ن

روش موا زنه مواد

راهنما يي ها يي براي انجام موا زنه هاي كلي مواد

گزينش پذ يري و استو كيو متري وا كنش

جريا نهاي برگشتي و زدا يش

جد و ل جريا ن

هزينه هاي جريا ن : پتانسيل اقتصادي

هزينه جريان براي فرآيند HDA

جايگزينه هاي فرآيند

جايگزينه هاي فرآيند HDA

مرحله سوم تصميم گيري : ساختار جريان هاي برگشتي در نمودار جريان

تعداد سيستمها ي را كتو ر

وا كنشگرهاي ا ضا في

واكنشگرهاي محدود كننده

قوا عد  تجربي طرا حي

با ر حرا رتي را كتو ر

طرا حي كمپرسو ر و هزينه هاي آن

با زد هي

كمپرسو رهاي چند مرحله اي

هزينه سا ليا نه تجهيزات نصب شده

هزينه عمليا تي

تا ثير پذ يري

طرا حي را كتو ر

آرا يش را كتو رها

سيستم جدا سا زي

محا سبات تقريبي تبخير نا گها ني

شبكه مبد لهاي حرا رتي

روش طرا حي

تاثير انتگراسيون انرژي برحسب بهينه سازي

تاثير صرفه جو يي بهينه

نمودارهاي هزينه و غربال سريع جايگزينه هاي فرآيند

روشهاي تخصيص هزينه

تخصيص هزينه هاي مبد ل حرا رتي 

يكپا رچه كرد ن هزينه

تخصيص هزينه ها به جريانهاي فرآيند

تصميم گيريهاي طرا حي

خا لص سازي جريان خوراك هيدروژن

برگشت دادن جريان دي فنيل

انگيزه تغيير محدود يتهاي انجام فرآيند

تجديد نظر در طراحي اوليه

تاثير پذيري طرا حي بهينه نسبت به انتگراسيون انرژي

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.

سبد خرید  

(خالی)

محصولات جدید

فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

محصولات ویژه

هیچ محصول ویژه ای موجود نیست